Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
W dniu 24.04.2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków (WZC) w Mielcu w Kręgielni Legenda ul. Powstańców Warszawy 2 (podziemia basenu MOSiR na os. Smoczka). WZC przyjęło Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok i Sprawozdanie z realizacji Programu działania na 2016 rok. Ważnym dla nas krokiem jest fakt, że WZC postanowiło także wystąpić do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego i zobowiązało Zarząd do przygotowania i złożenia wymaganej przepisami dokumentacji.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Na zebraniu w dniu 2016.11.03 Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat” podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w sobotę dnia 19 listopada 2016 r. o godzinie 15.00 w Kręgielni “Legenda” pod basenem krytym MOSiR na Smoczce (była kręgielnia “Manhattan”) z głównym celem podjęcia decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2016 rok według kryteriów mikro. Po wykonaniu czynności formalnych związanych z rozpoczęciem zebrania, wyboru komisji, przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, uchwaleniu „Regulaminu obrad” i „Porządku obrad” Prezydium przystąpiło do realizacji celów Zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w Uchwale Nr 4 podjęło decyzję o sporządzaniu Sprawozdania finansowego za 2016 rok według kryteriów mikro. Po krótkiej dyskusji postanowiło przyjąć w Uchwale Nr 5 „Program działania na 2017 rok” oraz „Preliminarz finansowy na 2017 rok” oraz w wyborach uzupełniających przyjąć do Zarządu Panią Koceniak Elżbietę w miejsce Pani Jolanty Augustyniak.
Prezes wraz z Wiceprezesem Zarządu poinformowali Zebranie o podjętych działaniach w celu utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębiakach oraz podsumowano Projekt “Rumakiem przez świat”. A po zakończeniu Zebrania uczestnicy Projektu otrzymali dyplom uznania za udział w nim oraz upominki. Finałem było wspólne spożycie pizzy i deklaracja ponownego spotkania w przyszłym miesiącu.

Zarząd Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” ukonstytuował się na zebraniu w dniu 22.11.2016 r. w składzie następującym:

  • Piechota Jacek – Prezes
  • Koceniak Elżbieta – Wiceprezes
  • Zalewski Ryszard – Wiceprezes
  • Jaszcz Barbara – Sekretarz
  • Wiktor Irena – Skarbnik

Ważny tydzień
W poniedziałek 23.10.2016 r. otrzymaliśmy informację, że po uzupełnieniu braków formalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu powołany został Zespół do merytorycznej oceny wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu.
We wtorek 24.10.2016 r. przedstawiciele Zarządu byli u Starosty Powiatowego w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębiakach z informacją, że wszystkie braki formalne zostały uzupełnione i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło merytoryczna ocenę wniosku. Zostaliśmy ciepło przyjęci w Starostwie.
W środę 25.10.2016 r. otrzymaliśmy Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie adresu siedziby na Dębiaki 46, 39-333 Sarnów oraz o przyjęciu zmian w Statucie.

Projekt budowlany
Mamy już wstępną wersję “Projektu budowlanego dotyczącego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek warsztatów terapii zajęciowej wraz z rozbudową o windę zewnętrzna i nadbudową wiatrołapu” z Autorskiego Studia Projektowo-Inwestycyjnego ASPI. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za tak szybkie i precyzyjne wykonanie Projektu. Ogromne wyrazy wdzięczności należą się także Panu Andrzejowi Wiktorowskiemu za wykonanie projektu w części dotyczącej instalacji elektrycznej oraz Panu Ryszardowi Zalewskiemu za wykonanie projektu w części dotyczącej instalacji sanitarnej. Trwają uzgodnienia Projektu z SANEPID-em, po wprowadzeniu zastrzeżeń i zamknięciu listy kandydatów będziemy mogli wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów.

Dokumentacja geodezyjna
Wczoraj, 5 września, otrzymaliśmy “Mapę do celów projektowych”. Podziękowania należą się Pani Annie Czerwińskiej z A.C. GEO Usługi Geodezyjne za nieodpłatne przekazanie nam mapy oraz Panu Piotrowi Wiechowskiemu za dokonanie wszystkich pomiarów. Wydłużony czas wykonania “Mapy” spowodowany był koniecznością ustalenia granic działek przedmiotowych nr 219, 220 z działkami sąsiednimi zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Walne Zebranie Członków
W dniu 18.06.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków w Woli Chorzelowskiej. Wzięło w nim udział 19 członków.
Głównym jego zadaniem było podjęcie uchwały o przyjęciu „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015”, „Sprawozdania merytorycznego za rok 2015”, „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok” oraz dokonanie zmian w Statucie. Ponadto Prezes przedstawił stan działań w kierunku utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębiakach. Serdeczne podziękowania należały się w szczególności Wiceprezesowi Zarządu, Panu Ryszardowi Zalewskiemu oraz Grzegorzowi Kuzarze i Piotrowi Wiechowskiemu.
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tuszów Narodowy uchwały o przekazaniu szkoły w Dębiakach w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony celem stworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat” postanowiło zmienić tymczasową siedzibę w Chorzelowie 770/8 na: Dębiaki 46, 39-333 Sarnów.

Z ostatniej chwili: Szanowni Państwo! Z ogromną radością informujemy, że podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy (13.06) przekazano nam lokal w Dębiakach, w którym mieścić się będą Warsztaty Terapii Zajęciowej. Przed nami kolejne wyzwania – pierwszym z nich będzie dostosowanie budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła podstawowa, do potrzeb osób niepełnosprawnych, przyszłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Radzie Gminy Tuszów Narodowy serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

Podpisanie umowy z Przychodnią Weterynaryjną „Centaur”
Dnia 5 maja 2016 r. na pierwszych zajęciach podpisaliśmy umowę z Przychodnią Weterynaryjną „Centaur” na przeprowadzenie 14 trzygodzinnych zajęć hipoterapii. Jest to kontynuacja zeszłorocznej inicjatywy. Podobnie jak w ubiegłym roku uczestnicy będą jeździć na dwóch konikach: Antku i Mozarcie. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów posiadających odpowiednie uprawnienia. Poza zajęciami właściciel hipodromu zobowiązał się do udostępniania obiektu wraz z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym dla osób oczekujących na swoją kolej w celu prowadzenia różnorodnych zajęć.

„Rumakiem przez świat”
Zarząd powierzył funkcję koordynatora zadania publicznego „Rumakiem przez świat” tak jak w zeszłym roku Jackowi Piechocie, za prowadzenie gier, zabaw i konkursów wyznaczył odpowiedzialną Jolantę Augustyniak, a za przygotowanie, wykonanie i podanie posiłków przez niepełnosprawnych oraz za obsługę finansową Irenę Wiktor.

Podpisanie umowy z Powiatem Mieleckim
Nasza oferta została pozytywnie rozpatrzona i przyznano nam o 50% więcej środków niż w 2015 r. Dnia 27 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Zarządu podpisali umowę na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rumakiem przez świat”.

Przekazanie Sprawozdania finansowego oraz formularz CIT-8
30 marca 2016 r. Prezes Zarządu przekazał Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 oraz formularz CIT-8 wraz z załącznikami do Urzędu Skarbowego.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Dnia 15 lutego 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Wzięło w nim udział 14 członków. Podjęło decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego według kryteriów mikro oraz zatwierdziło Program działania na 2016 rok. Prezes zdał relację ze szkolenia dla organizacji pozarządowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego dotyczącego Nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Najistotniejszą sprawą wynikającą z ustawy jest wymaganie zmiany statutu, niezbędne zmiany zostaną przygotowane na najbliższe Walne Zebranie Członków.

Konkurs ofert
29 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu Mieleckiego podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury mającej na celu ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o wystartowaniu w konkursie z ofertą kontynuacji hipoterapii.